Bijlagen

Bijlage 3 Taakvelden

Tabel: Taakvelden

2023

2024

2025

2026

Taakveld

Omschrijving taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.1

Bestuur

2.738

0

2.516

0

2.516

0

2.408

0

0.10

Mutaties reserves

1.747

936

1.590

327

810

210

810

210

0.2

Burgerzaken

1.681

585

1.616

585

1.552

585

1.552

585

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

814

463

788

463

812

463

811

463

0.4

Overhead

17.717

23

17.769

33

19.107

33

19.184

33

0.5

Treasury

186

719

-24

719

-170

719

-326

719

0.61

OZB woningen

730

7.400

730

7.400

730

7.400

730

7.400

0.62

OZB niet-woningen

0

2.549

0

2.549

0

2.549

0

2.549

0.63

Parkeerbelasting

0

4

0

4

0

4

0

4

0.64

Belastingen overig

0

85

0

85

0

85

0

85

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

92.976

0

94.209

0

95.200

0

88.273

0.8

Overige baten en lasten

1.884

0

2.655

0

2.655

0

2.389

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.838

6

2.838

6

2.836

6

2.836

6

1.2

Openbare orde en veiligheid

876

21

892

21

907

21

907

21

2.1

Verkeer en vervoer

5.536

302

5.551

302

5.640

302

5.711

302

2.2

Parkeren

103

25

103

25

95

25

95

25

2.5

Openbaar vervoer

125

97

125

97

125

97

125

97

3.1

Economische ontwikkeling

437

101

437

101

437

101

387

101

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

9

9

9

9

9

9

9

9

3.4

Economische promotie

373

340

379

340

379

340

379

340

4.2

Onderwijshuisvesting

2.533

475

2.512

475

2.697

475

2.868

475

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.615

940

2.691

940

2.780

940

2.801

940

5.1

Sportbeleid en activering

458

10

458

10

458

10

458

10

5.2

Sportaccommodaties

3.873

1.412

3.892

1.412

3.925

1.412

3.937

1.412

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

694

0

694

0

694

0

694

0

5.5

Cultureel erfgoed

242

45

242

45

242

45

242

45

5.6

Media

887

0

887

0

887

0

887

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.484

350

3.239

225

3.276

235

3.296

235

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.845

234

3.743

234

3.743

234

3.757

234

6.2

Wijkteams

602

0

601

0

602

0

608

0

6.3

Inkomensregelingen

18.878

14.228

18.878

14.228

18.878

14.228

18.878

14.228

6.4

Begeleide participatie

9.758

478

9.499

478

9.229

478

8.985

478

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

2.640

474

2.770

474

2.863

728

2.878

734

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

14.713

5

14.683

5

14.718

5

14.723

5

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

16.114

22

16.153

22

16.185

22

16.185

22

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

200

0

200

0

200

0

200

0

7.1

Volksgezondheid

1.737

0

1.737

0

1.737

0

1.737

0

7.2

Riolering

3.208

4.885

3.612

5.343

3.955

5.694

4.545

6.284

7.3

Afval

4.575

5.588

4.574

5.588

4.573

5.588

4.573

5.588

7.4

Milieubeheer

2.842

835

2.965

1.043

3.178

1.256

3.589

1.667

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

563

806

561

806

561

806

559

806

8.1

Ruimtelijke ordening

2.853

10

2.564

10

2.649

10

2.063

10

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

31

129

31

129

31

129

31

129

8.3

Wonen en bouwen

2.353

457

2.374

457

2.396

457

2.345

457

Totaal Begroting

137.493

138.022

137.537

139.198

138.900

140.900

138.847

134.981

Resultaat

530

1.661

2.001

-3.866

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03