Bijlagen

Bijlage 2 Beleidsindicatoren

Tabel: Beleidsindicatoren

Prog.

Beleidsindicatoren (verplicht):

Waarde

Jaar

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

3

1. Formatie (fte per 1.000 inwoners)

8,04

2023

3

2. Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

7,97

2023

3

3. Apparaatskosten (kosten per inwoner in €)

1.460

2023

3

4. Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

6,47%

2023

3

5. Overhead (% van totale lasten)

13,05%

2023

Taakveld 1. Veiligheid

3

6. Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 jongeren)

7,0

2021

3

8. Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

1,1

2021

3

9. Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

3,8

2021

3

10. Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

1,0

2021

3

11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)(aantal per 1.000 inwoners)

5,9

2021

Taakveld 3. Economie

2

14. Functiemenging (%)

45,6%

2021

2

16. Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

153,3

2021

Taakveld 4. Onderwijs

1

17. Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

1,9

2021

1

18. Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

30

2021

1

19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

2,2%

2021

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie

1

20. Niet sporters (%)

49,8%

2020

Taakveld 6. Sociaal domein

1

21. Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

684,1

2021

1

22. Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

1%

2020

1

23. Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

7%

2020

1

24. Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van der beroepsbevolking)

65,2%

2020

1

26. Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

3%

2020

1

27. Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)

377,1

2021

1

28. Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

231,9

2020

1

29. Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

14,9%

2021

1

30. Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

1,5%

2021

1

31. Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

0,3%

2021

1

32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)

780

2021

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu

2

33. Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

162

2020

2

34. Hernieuwbare elektriciteit (%)

9,5%

2020

Taakveld 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2

35. Gemiddelde WOZ-waarde (in € 1.000)

252

2021

2

36. Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

0,2

2021

2

37. Demografische druk (%)

84,7%

2022

3

38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in €)

812

2022

3

39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)

857

2022

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03