Bijlagen

Bijlage 1 Beleidskaders per programma

Samenleving

Jeugdwet                                                                                                                                                                        Besluit Jeugdwet
Regeling Jeugdwet
Wet langdurige zorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Uitvoeringsbesluit wet maatschappelijke ondersteuning
Wet publieke gezondheid
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wet op het consumentenkrediet
Drank en Horecawet
Winkeltijdenwet

Leefomgeving

Verordening afvoer hemelwater, 2022
Erfgoedverordening, 2022
Toetsingskader vergunningplicht erfgoed Rheden, 2022
Doelgroepenverordening woningbouw, 2022
Zelfbewoningsplicht nieuwbouw, 2022
Masterplan welkom Veluwezoom, 2022
Masterplan IJsseldistrict, 2022
Beleidsnota Buitenspelen, 2022
Biodiversiteitsplan, 2022
Bommenregeling, 2022
Subsidieverordening erfgoed, 2021
Beleidsnotitie Bouwen op achterterreinen in Rheden, 2021
Convenant Veilige School IJsselwaarden, 2021
Beleidsregels afwegingkader voor huisvesting van arbeidsmigranten, 2021
Integraal beheerplan openbare ruimte 2021-2025
Woonvisie 2020-2026, 2020
Visie huisvesting arbeidsmigranten en zorgcliënten, 2020
Gebiedspaspoort Laag-Soeren, 2020
Beheernota Openbare Ruimte, 2020
Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort, 2020
Evaluatie implementatie en uitvoering evenementenbeleid, 2020
Regenboogplan, 2020
Beleidskader Energie en Landschap (E&L), 2020
Beleidskader Samen Energie Opwekken (SEO), 2020
Integraal veiligheidsplan 2021 - 2022, 2020
Wijziging beleidsregel wet Bibob en samenvoeging functies, 2020
Beleidsregels Opiumwet artikel 13b gemeente Rheden 2020, 2020
Convenant regionale samenwerking crisisbeheersing en bevolkingszorg Gelderland Midden, 2020
Wijziging Algemene Plaatselijke verordening 2020, 2020
Nota Grondbeleid 2020-2023, 2020
Visie Rozendaalseveld, 2019
Omgevingsvisie Buitengebied, 2019
Rhedens Vastgoedkader, 2019
Beleidskader klimaataanpak 2019-2022, 2019
Grondstoffenvisie, 2019
Structuurvisie Dieren, 2019
Actualisatie beleidsregels Wet Bibob, 2019
APV 2019 geactualiseerd, 2019
Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, 2019
Aanpak ondermijning: meldpunt en verwerkingsprocedure, 2019
Lokale aanpak radicalisering en polarisatie, 2019
Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 2019
Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol casusoverleg overlastgevers en personen met verward gedrag, 2019
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast, 2019
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden, 2019
Samenwerkingsconvenant en privacy protocol aanpak jeugdgroepen 2018-2022, 2018
Watertakenplan Olburgen 2018-2022, 2018
Detailhandelsstructuurvisie Kiezen voor eigen kwaliteit, 2017
Structuurvisie Velp, 2017
Welstandsnota inclusief beeldkwaliteitsplannen, 2017
Evenementenbeleid, 2017
Nota Integrale Veiligheid 2017 - 2020, 2017
Integraal Alcohol- en drugsbeleid 2017-2020, 2017
Erfgoednota 2017-2021
Visie Wonen, Welzijn, Zorg, 2016
Fietsplan Rheden, 2016
Agenda Ruimtelijke Adaptatie Rheden, 2016
Uitgangspunten inrichting openbare ruimte winkelgebied Calluna, 2016
Structuurvisie Kleine Kernen, 2016
Economisch visie en uitvoeringsprogramma 2016-2020, 2016
Visie op flexibilisering / functieverruiming op de bedrijventerreinen in de gemeente Rheden, 2016
Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister, 2016
Regionale aanpak huiselijk geweld + lokale aanpak, 2016
Protocol bijtincidenten honden, 2016
Aanwijzingsbesluit detectieverbod, 2016
Aanwijzingsbesluit gebieden alcoholverbod, 2016
Evaluatie Drank- en horecawet gemeente Rheden, 2015
Nota Uitvoering exploitatie kamerverhuurpanden, 2015
Notitie ‘Hogere grenswaarden Wet geluidhinder Rheden’,   2015
Gebiedsvisie Landgoed Avegoor, 2015
Nota milieuzonering Rheden, 2015
Nota Standaardmethodiek bestemmingsplannen dorpen Rheden, 2015
Nota parkeernormen Rheden, 2015
Structuurvisie Rheden mijn dorp van morgen, 2014
Beleidsregels Wet Bibob (incl. uitbreiding exploitatie kamerverhuur), 2014
Nota signaleren, corrigeren en activeren (evaluatie aanpak jongerenoverlast), 2013
Visie op digitale dienstverlening, 2013
Notitie Integrale handhaving ruimte, 2013
Parkeerverordening, 2013
Verkeerscirculatieplan Dieren e.o., 2013
Notitie Externe veiligheid, 2012
Convenant Groene Vallei Veluwezoom,   2012
Nota Bodembeheer, 2011
Nota van uitgangspunten Calluna, 2011
Convenant Gelders Arcadië, 2011
Buurtbemiddeling, 2010
Wet Victoria (aanpak woonoverlast), 2010
Convenant burgernet, 2010
Wijkvisie ‘Velp Zuid straks’, 2009
Uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval, 2009
Verordening reinigingsheffingen Rheden, 2009
Verkeerscirculatieplan Velp, 2008
Archeologienota Uitgediept,   2008
Beleidsnota Bomen, 2005
Groenstructuurplan, 2002
Verkeersveiligheidsplan, 2000
Kredietvoorwaarden Monumentenfonds Rheden, 1998

Bestuur en organisatie

Grondwet
Gemeentewet
Burgerlijk wetboek
Algemene wet bestuursrecht
Ambtenarenwet 2017
Sociale verzekeringswetten
Wet op de loonbelasting
Europese richtlijnen aanbesteden
Gids proportionaliteit
Aanbestedingswet 2012/ gewijzigde aanbestedingswet 2016 per juli 2016
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet normering topinkomens
Wet markt en overheid
Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
Besluit accountantscontrole decentrale overheden
Archiefwet en besluit
Wet basisregistraties adressen en gebouwen (+regeling en besluit)
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Gemeentewet
CAO Gemeenten
SDG lijst VNG
Uniforme Producten en diensten Lijst (UPL)
Besluit begroting en verantwoording (BBV)
Wet financiering decentrale overheden (fido)
Wet houdbare overheidsfinanciën
Besluit financiële verhouding 2001
Financiële verhoudingswet
Uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregeling kostenverrekeningen
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)
Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden (Bldo)
Europese richtlijn inzake staatssteun
Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
Wet op het BTW Compensatiefonds
Wet op de vennootschapsbelasting  
Wet op de omzetbelasting
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03