Bijlagen

Bijlage 6 Begroting 2022

In deze bijlage wordt de huidige begroting 2022, stand na Q2-Rapportage 2022, getoond. Eerst in de oude programma-indeling en daarna in de nieuwe programma-indeling.

Begroting 2022 (oude programma-indeling)

Programma 1 Economische ontwikkeling

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

PB 2022

Mutatie

GB 2022

Lasten

3.1 Economische ontwikkeling

356

5

361

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

9

0

9

3.4 Economische promotie

328

2

330

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.486

118

2.604

6.4 Begeleide participatie

9.292

379

9.670

subtotaal

12.471

504

12.974

Baten

3.1 Economische ontwikkeling

101

0

101

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

9

0

9

3.4 Economische promotie

330

0

330

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

940

0

940

6.4 Begeleide participatie

178

159

337

subtotaal

1.558

159

1.717

Saldo van baten en lasten

-10.913

-345

-11.257

Reserves

Toevoeging

0

0

0

Onttrekking

0

141

141

Resultaat

-10.913

-204

-11.116

Programma 2 Welzijn

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

PB 2022

Mutatie

GB 2022

Lasten

5.1 Sportbeleid en activering

469

-65

404

5.2 Sportaccommodaties

3.320

320

3.639

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

693

1

694

5.5 Cultureel erfgoed

199

685

884

5.6 Media

887

0

887

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.528

115

3.643

6.2 Wijkteams

583

2

585

6.3 Inkomensregelingen

19.860

1.234

21.094

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.083

353

2.436

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

14.440

806

15.246

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

14.441

236

14.678

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

200

0

200

7.1 Volksgezondheid

1.660

59

1.719

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

601

11

612

subtotaal

62.964

3.757

66.721

Baten

5.1 Sportbeleid en activering

21

0

21

5.2 Sportaccommodaties

1.087

236

1.323

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

0

0

5.5 Cultureel erfgoed

0

145

145

5.6 Media

0

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

142

0

142

6.2 Wijkteams

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

15.780

-1.552

14.228

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

474

0

474

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

5

0

5

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

22

0

22

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

7.1 Volksgezondheid

0

0

0

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

806

0

806

subtotaal

18.337

-1.170

17.166

Saldo van baten en lasten

-44.627

-4.927

-49.555

Reserves

Toevoeging

0

0

0

Onttrekking

40

796

835

Resultaat

-44.588

-4.132

-48.719

Programma 3 Gebiedsontwikkeling

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

PB 2022

Mutatie

GB 2022

Lasten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

844

11

855

2.1 Verkeer en vervoer

4.728

128

4.856

2.2 Parkeren

62

0

63

2.5 Openbaar vervoer

125

0

125

4.2 Onderwijshuisvesting

2.414

15

2.429

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.150

473

2.623

8.1 Ruimtelijke ordening

1.881

1.501

3.381

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

30

359

389

8.3 Wonen en bouwen

2.177

49

2.226

subtotaal

14.412

2.537

16.949

Baten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

427

0

427

2.1 Verkeer en vervoer

206

76

282

2.2 Parkeren

25

0

25

2.5 Openbaar vervoer

97

0

97

4.2 Onderwijshuisvesting

430

0

430

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

119

55

174

8.1 Ruimtelijke ordening

10

0

10

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

129

165

294

8.3 Wonen en bouwen

457

0

457

subtotaal

1.900

296

2.196

Saldo van baten en lasten

-12.511

-2.241

-14.752

Reserves

Toevoeging

306

-56

250

Onttrekking

420

1.693

2.113

Resultaat

-12.398

-491

-12.889

Programma 4 Duurzaamheid

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

PB 2022

Mutatie

GB 2022

Lasten

7.2 Riolering

3.190

17

3.207

7.3 Afval

4.209

5

4.214

7.4 Milieubeheer

2.009

425

2.434

subtotaal

9.409

446

9.855

Baten

7.2 Riolering

4.919

0

4.919

7.3 Afval

5.137

0

5.137

7.4 Milieubeheer

8

0

8

subtotaal

10.064

0

10.064

Saldo van baten en lasten

656

-446

210

Reserves

Toevoeging

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

Resultaat

656

-446

210

Programma 5 Bestuur en veiligheid

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

PB 2022

Mutatie

GB 2022

Lasten

0.1 Bestuur

2.547

250

2.797

0.2 Burgerzaken

1.638

135

1.773

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.920

0

2.920

1.2 Openbare orde en veiligheid

858

23

881

subtotaal

7.962

408

8.371

Baten

0.1 Bestuur

30

0

30

0.2 Burgerzaken

585

0

585

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

0

6

1.2 Openbare orde en veiligheid

21

0

21

subtotaal

641

0

641

Saldo van baten en lasten

-7.321

-408

-7.730

Reserves

Toevoeging

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

Resultaat

-7.321

-408

-7.730

Programma 6 Overhead en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

PB 2022

Mutatie

GB 2022

Lasten

0.4 Overhead

15.576

757

16.333

0.5 Treasury

488

0

488

0.61 OZB woningen

730

0

730

0.62 OZB niet-woningen

0

0

0

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0

0.64 Belastingen overig

0

0

0

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

808

-589

219

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

subtotaal

17.602

169

17.771

Baten

0.4 Overhead

187

-154

33

0.5 Treasury

719

0

719

0.61 OZB woningen

6.778

0

6.778

0.62 OZB niet-woningen

2.335

0

2.335

0.63 Parkeerbelasting

4

0

4

0.64 Belastingen overig

231

0

231

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

83.542

8.057

91.599

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

subtotaal

93.795

7.903

101.698

Saldo van baten en lasten

76.194

7.734

83.928

Reserves

Toevoeging

0

1.634

1.634

Onttrekking

3

0

3

Resultaat

76.197

6.100

82.297

Begroting 2022 (nieuwe programma-indeling)

Programma 1 Samenleving

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

PB 2022

Mutatie

GB 2022

Lasten

4.2 Onderwijshuisvesting

2.414

15

2.429

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.486

118

2.604

5.1 Sportbeleid en activering

469

-65

404

5.2 Sportaccommodaties

3.320

320

3.639

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

693

1

694

5.6 Media

887

0

887

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.528

115

3.643

6.2 Wijkteams

583

2

585

6.3 Inkomensregelingen

19.860

1.234

21.094

6.4 Begeleide participatie

9.292

379

9.670

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.083

353

2.436

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

14.440

806

15.246

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

14.441

236

14.678

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

200

0

200

7.1 Volksgezondheid

1.660

59

1.719

subtotaal

76.355

3.573

79.929

Baten

4.2 Onderwijshuisvesting

430

0

430

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

940

0

940

5.1 Sportbeleid en activering

21

0

21

5.2 Sportaccommodaties

1.087

236

1.323

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

0

0

5.6 Media

0

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

142

0

142

6.2 Wijkteams

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

15.780

-1.552

14.228

6.4 Begeleide participatie

178

159

337

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

474

0

474

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

5

0

5

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

22

0

22

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

7.1 Volksgezondheid

0

0

0

subtotaal

19.078

-1.157

17.922

Saldo van baten en lasten

-57.277

-4.730

-62.007

Reserves

Toevoeging

0

0

0

Onttrekking

44

468

512

Resultaat

-57.232

-4.262

-61.494

Programma 2 Leefomgeving

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

PB 2022

Mutatie

GB 2022

Lasten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

844

11

855

2.1 Verkeer en vervoer

4.728

128

4.856

2.2 Parkeren

62

0

63

2.5 Openbaar vervoer

125

0

125

3.1 Economische ontwikkeling

356

5

361

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

9

0

9

3.4 Economische promotie

328

2

330

5.5 Cultureel erfgoed

199

685

884

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.150

473

2.623

7.2 Riolering

3.190

17

3.207

7.3 Afval

4.209

5

4.214

7.4 Milieubeheer

2.009

425

2.434

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

601

11

612

8.1 Ruimtelijke ordening

1.881

1.501

3.381

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

30

359

389

8.3 Wonen en bouwen

2.177

49

2.226

subtotaal

22.900

3.670

26.570

Baten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

427

0

427

2.1 Verkeer en vervoer

206

76

282

2.2 Parkeren

25

0

25

2.5 Openbaar vervoer

97

0

97

3.1 Economische ontwikkeling

101

0

101

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

9

0

9

3.4 Economische promotie

330

0

330

5.5 Cultureel erfgoed

0

145

145

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

119

55

174

7.2 Riolering

4.919

0

4.919

7.3 Afval

5.137

0

5.137

7.4 Milieubeheer

8

0

8

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

806

0

806

8.1 Ruimtelijke ordening

10

0

10

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

129

165

294

8.3 Wonen en bouwen

457

0

457

subtotaal

12.781

441

13.222

Saldo van baten en lasten

-10.119

-3.229

-13.348

Reserves

Toevoeging

306

-56

250

Onttrekking

415

2.162

2.577

Resultaat

-10.010

-1.011

-11.021

Programma 3 Bestuur en organisatie

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

PB 2022

Mutatie

GB 2022

Lasten

0.1 Bestuur

2.547

250

2.797

0.2 Burgerzaken

1.638

135

1.773

0.4 Overhead

15.576

757

16.333

0.5 Treasury

488

0

488

0.61 OZB woningen

730

0

730

0.62 OZB niet-woningen

0

0

0

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0

0.64 Belastingen overig

0

0

0

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

808

-589

219

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.920

0

2.920

1.2 Openbare orde en veiligheid

858

23

881

subtotaal

25.564

577

26.141

Baten

0.1 Bestuur

30

0

30

0.2 Burgerzaken

585

0

585

0.4 Overhead

187

-154

33

0.5 Treasury

719

0

719

0.61 OZB woningen

6.778

0

6.778

0.62 OZB niet-woningen

2.335

0

2.335

0.63 Parkeerbelasting

4

0

4

0.64 Belastingen overig

231

0

231

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

83.542

8.057

91.599

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

0

6

1.2 Openbare orde en veiligheid

21

0

21

subtotaal

94.436

7.903

102.339

Saldo van baten en lasten

68.872

7.326

76.198

Reserves

Toevoeging

0

1.634

1.634

Onttrekking

3

0

3

Resultaat

68.876

5.692

74.568

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03