Home

Financiële begroting

Naast de beleidsvoornemens en de hierbij behorende financiële middelen die opgenomen zijn in de programma’s en paragrafen bevat deze begroting ook een financiële begroting. In dit hoofdstuk is de financiële begroting 2023 opgenomen conform de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) hieraan stelt.

In het onderdeel 'Financieel meerjarig perspectief' zijn de uitgangspunten voor deze begroting opgenomen, het totaaloverzicht van de baten en de lasten, de incidentele baten en lasten en de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

In het onderdeel van 'Financiële positie' is de geprognosticeerde balans opgenomen, het verwachte verloop van de activa, de financiering en een beknopt overzicht van de reserves en voorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03