Paragrafen

D. Financiering

In de paragraaf financiering wordt de financieringsfunctie uiteengezet. In de financiële verordening is opgenomen dat het college zorgdraagt voor de uitoefening van de financieringsfunctie. De kaders daarvoor zijn vastgelegd in het treasurystatuut, vastgesteld in 2014.

Deze paragraaf bevat o.a. de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend. Daarnaast geeft het inzicht in de financieringsbehoefte van de gemeente.

In deze paragraaf zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • Algemene ontwikkelingen
  • Doelstelling van de treasuryfunctie
  • Risicobeheer treasuryfunctie
  • Beleid inzake financiering en financieringspositie
  • Rentemethodiek
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03