Paragrafen

F. Verbonden Partijen

Het doel van deze paragraaf is de Raad inzicht te verschaffen in beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico's van de gemeente Rheden in private en publiekrechtelijke organisaties. In de Financiële verordening gemeente Rheden 2016 (artikel 21) is vastgelegd dat in de programmabegroting van elk van de verbonden partijen wordt weergegeven: het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit, het financieel resultaat en het financieel belang alsmede de aanwezige financiële risico’s en de zeggenschap van de gemeente. Verder dient in elk geval te worden ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (artikel 15) definieert een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk- én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Gerelateerd aan de definitie van verbonden partijen in het BBV kent de gemeente Rheden de volgende verbonden partijen in 2023:

Tabel: Verbonden partijen

Rechtsvorm

Verbonden partij

Verbonden programma

Gemeenschappelijke regelingen

Modulair Gemeentelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland (MGR)

1. Samenleving

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

1. Samenleving                        3. Bestuur en Organisatie

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (DRAN)

1. Samenleving

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

2. Leefomgeving

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

1. Samenleving
2. Leefomgeving
3. Bestuur en organisatie

Gelders Archief

3. Bestuur en Organisatie

Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie De Connectie

3. Bestuur en Organisatie

Overige verbonden partijen

Alliander N.V.

3. Bestuur en Organisatie

Stichting Veilig Thuis

1. Samenleving

Euregio Rijn-Waal (privaatrechtelijke samenwerking naar Duits recht)

2. Leefomgeving

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

3. Bestuur en Organisatie

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03