Bijlagen

Bijlage 8 EMU-saldo

Tabel: EMU-saldo

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

GB 2022

B 2023

B 2024

B 2025

B 2026

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

843

1.341

2.924

2.600

-3.266

2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.513

4.595

5.068

6.502

7.259

3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

948

849

849

849

849

4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-14.210

-40.002

-29.671

-32.944

-13.860

5.Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7.Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8.Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

9. Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

-302

-302

-302

-302

-302

10. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Berekend EMU-saldo

-8.208

-33.519

-21.132

-23.295

-9.320

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03