Groener, Socialer en Dichterbij

De gemeente Rheden Groener, Socialer en Dichterbij. Dat is de ambitie van het coalitieakkoord dat op 24 mei 2022 is getekend. De kernboodschap van dit coalitieakkoord is: wij verduurzamen verder onze leefomgeving en gaan klimaatverandering tegen en versterken de natuur, wij vergroten het welzijn van onze inwoners en geven ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben en wij realiseren deze ambities samen met onze inwoners. In deze Programmabegroting wordt deze visie voor het jaar 2023 en de daaropvolgende jaren verder uitgewerkt. Het jaar 2023 waarin wij ook tijd en ruimte maken om samen met onze inwoners het 450 jarig bestaan van de gemeente Rheden te vieren

De omstandigheden in de wereld veranderen snel. Hoewel 24 mei als gisteren voelt, zijn er sindsdien tal van ontwikkelingen geweest die effect hebben op de samenleving en actie vragen van de gemeentelijke overheid. De prijzen voor het dagelijks levensonderhoud (boodschappen en energie) stijgen sterk, het tekort aan betaalbare woningen neemt toe, de opvang van vluchtelingen en statushouders wordt problematischer en de extreme droogte onderstreept de urgentie om klimaatverandering tegen te gaan. Onduidelijk is ook in welke mate Corona nog een invloed zal hebben op ons leven en werken. Dit zijn landelijke vraagstukken, die ook lokale oplossingen vragen.
Deze actuele context vraagt van het bestuur en de ambtelijke organisatie een wendbare en soms onconventionele opstelling. Wij zullen daarin met elkaar keuzes moeten maken en verantwoordelijkheid moeten nemen. Het college zoekt daarom de samenwerking met de hele Raad, onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Onze gemeente Rheden is aantrekkelijk om te wonen, te werken, te leven en te recreëren. Uniek is ons groene karakter. Dit willen we koesteren en het liefst zelfs versterken. Daarom vinden wij het belangrijk om de natuur en de vergroening van de leefomgeving met elkaar te verbinden. Zowel in het buitengebied als in de dorpen nemen we maatregelen die de biodiversiteit weer vergroten. Van onze natuur mogen niet alleen wij, maar ook onze bezoekers van genieten. Daarom richten we ons op een versterking van het recreatie en toerisme, maar dan wel op duurzame leest geschoeid. We voeren het Materplan Veluwezoom uit om de balans te herstellen tussen de natuur, recreatie en leefbaarheid. Hiermee geven we ook een impuls aan de lokale economie. Een lokale economie die bovendien steeds meer de weg van circulariteit kiest en brede welvaart nastreeft. Specifiek voor 2023 benoemen we het opleveren van een herinrichtingsplan winkelgebied Velp. In deze begroting worden tevens verschillende ideeën en voorstellen gedaan om de directe leefomgeving van onze inwoners klimaat robuuster te maken zodat hittestress en wateroverlast op termijn worden verminderd. Daarbij wordt een koppeling gemaakt met het Watertakenplan Olburgen.
Juist in deze tijden van veranderingen, toenemende schaarste en oplopende prijzen is het voor een lokale overheid belangrijk er voor haar inwoners te zijn en iets te kunnen betekenen. Het is belangrijk dat we zichtbaar maken dat wat de overheid doet ten dienste staat van haar inwoners. Dit speelt niet alleen in Rheden, maar in het hele land. De lokale overheid staat het dichtst bij de inwoner en voor ons dan ook de taak om de afstand zo klein mogelijk te maken. Wij zijn voor onze inwoners het eerste aanspreekpunt en hebben goed zicht op de vragen van onze inwoners.
Onze dienstverlening moet adequaat zijn en tegemoetkomen aan de behoefte van de inwoners. We doen dat door binnen de samenleving de lokale ondersteuning, zorg en redzaamheid te versterken met als voorbeeld het voortzetten van de doorbraakmethode. De wijkgerichte aanpak van Stenfert geeft ons de mogelijkheid om de komende jaren samen met de bewoners de verschillende vraagstukken die in de wijk spelen op een overkoepelende en samenhangende manier op te pakken. Onze samenleving vraagt nog meer. Zo gaan we invulling geven aan het vergroten van de bestaanszekerheid van onze inwoners; een bestaanszekerheid die door de toenemende kosten feitelijk onzekerder wordt. Een helpende hand vanuit de gemeente is onontbeerlijk. Armoede, ondersteuning schuldhulpverlening en bewindvoering krijgen daardoor meer aandacht. Indien nodig zal het college, in deze lastige tijd, met noodmaatregelen komen om de noden die door de een groot deel van onze inwoners wordt gevoeld te verminderen. Dit zal niet altijd makkelijk zijn en keuzes noodzakelijk maken, met name op het gebied van leefomgeving, warmtevisie en klimaatverandering.
Het is mooi wonen in Rheden. We zijn trots op onze zeven, unieke, dorpen. Dit vraagt blijvende aandacht. Dit is niet alleen een passend aantal woningen, maar ook inzet op de betaalbaarheid en levensloopgeschiktheid. Verkeersveiligheid is daarnaast één van de belangrijkste voorwaarden voor veilige woonomgeving en we zetten daarom in op meer 30 kilometer zones. Mooi wonen heeft ook een betekenis daar waar het gaat om de aanwezigheid van voorzieningen in de wijk. Adequate sportaccommodaties en elektrische laadvoorzieningen horen hierbij, en het komende jaar komen we met een visie hierop. Inwoners vragen terecht meer betrokkenheid bij de ontwikkelingen in hun straat, wijk of dorp. In de komende periode gaan we aan antwoord geven op deze vraag door te komen met een instrumentenkader die de inwoners meer duidelijkheid geeft over hoe zij betrokken worden. De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023, die een grote impact heeft op onze ruimtelijke ordening, helpt ook onze om inwoners beter te kunnen betrekken bij ons beleid en concrete initiatieven.
Werken voor onze inwoners vraagt veel van de gemeentelijke organisatie zelf. De grote vraagstukken van onze samenleving en leefomgeving vragen om organisatie die in staat is om een lange termijnstrategie te volgen en tegelijkertijd snel en flexibel kan reageren op actuele vragen. Ook wordt meer direct opvraagbaar inzicht verwacht van maatschappelijke en financiële resultaten. Daarom werken we met onze ambtelijke organisatie aan een aantal veranderingen. Ten eerste de professionalisering van de organisatie waarbij nadrukkelijker een aansluiting wordt gezocht tussen de doelstellingen, het bereiken ervan en de inzet van de middelen (zowel de medewerkers als de financiën). Het denken vanuit de behoefte van de inwoners is hierbij het uitgangspunt. Ten tweede, digitale dienstverlening wordt de norm. Met het project Digitaal Rheden wordt hier invulling aan gegeven. Vereenvoudiging en het dichterbij brengen van de dienstverlening staan hier voorop. Ten slot, de realisatie van het nieuwe duurzame gemeentehuis. Een gemeentehuis dat open staat en toegankelijk is voor onze inwoners. Maar ook een gemeentehuis dat een nieuwe moderne werkomgeving moet worden voor onze medewerkers.
Onze prioriteiten uit het Coalitieakkoord:

Samenleving

Leefomgeving

Bestuur & organisatie

Bedrijfsvoering

 • vergroting kansengelijkheid
 • vergroten bestaanszekerheid en (energie)armoede pilot)
 • wijkgerichte aanpak Stenfert
 • alle kinderen maken kennis met verschillende vormen van kunst
 • aanpak laaggeletterdheid opstellen
 • sportaccommodatievisie
 • analyse bewindvoering haalbaarheidsonderzoek levensschool
 • afschaffing Wmo abonnementstarief volkshuisvesting / woning-bouwopgave (versnelling)
 • versterken van de lokale ondersteuning, zorg en redzaamheid (doorbraak-methode/veiligheidscasussen)
 • realisatie passend woningaanbod
 • versterken en verbinden van de natuur en vergroening van de leefomgeving
 • versnelling van de energie- en warmtetransitie
 • klimaatadaptatie (waaronder hittestress-maatregelen)
  versterking van duurzaam recreatie en toerisme
 • versterking van de lokale circulaire economie
 • een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven
 • realisatie verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit.
 • bestrijding van discriminatie
 • het meer betrekken van onze inwoners bij ons beleid en de uitvoering daarvan
 • een klantgerichte en adequate dienst-verlening aan inwoners etc.
 • een sluitende meerjarenbegroting (OZB maatregel)
 • Verduurzaming van ons vastgoed
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03