Bijlagen

Bijlage 5 Reserves en Voorzieningen

Tabel: Reserves

Omschrijving Reserve (bedragen x € 1.000)

1-1-2022

+/-

1-1-2023

+/-

1-1-2024

+/-

1-1-2025

+/-

1-1-2026

+/-

31-12-2026

Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve ter financiering

8.198

584

8.781

0

8.781

0

8.781

0

8.781

0

8.781

Risico reserve

3.293

0

3.293

0

3.293

0

3.293

0

3.293

0

3.293

Totaal

11.491

584

12.074

0

12.074

0

12.074

0

12.074

0

12.074

Bestemmingsreserves

Res.best.2018/Versterking re-integratie

52

0

52

0

52

0

52

0

52

0

52

Doorontwikkeling WABO

55

0

55

0

55

0

55

0

55

0

55

Reserve SBO speelvoorziening

468

0

468

0

468

0

468

0

468

0

468

Reserve SBO gem. gebouwen

973

-3

970

-3

966

-3

963

-3

960

-3

956

Reserve SBO wegen

1.767

200

1.967

800

2.767

800

3.567

800

4.367

800

5.167

Reserve SBO straatverlichting

55

0

55

0

55

0

55

0

55

0

55

Reserve SBO landschapsbeleidpl

24

10

34

10

44

10

54

10

64

10

74

Reserve actalisering bestemmingsplannen

66

0

66

0

66

0

66

0

66

0

66

Reserve nieuwbouw zwembad

1.359

-40

1.319

-40

1.280

-40

1.240

-40

1.201

-40

1.161

Reserve bos en natuurgebieden

104

40

144

0

144

0

144

0

144

0

144

Reserve bestemmingsplan Rheden-Oost

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve risicobuffer grondexploitaties

660

-544

117

0

117

0

117

0

117

0

117

Reserve herstructuring woongebieden

1.532

-100

1.432

-100

1.332

-100

1.232

-100

1.132

-100

1.032

Reserve dorpsvisie Dieren (i.r.t. traverse Dieren)

2.064

-62

2.002

-62

1.940

-62

1.878

-62

1.815

-62

1.753

Reserve onderhoud gebouwen

656

0

656

0

656

0

656

0

656

0

656

Reserve te besteden gemeentelijke budgetten

2.272

617

2.890

-175

2.715

-117

2.598

0

2.598

0

2.598

Reserve Carion

163

-5

158

-5

153

-5

148

-5

143

-5

138

Reserve Armoedebeleid

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

Reserve klimaat

200

0

200

0

200

0

200

0

200

0

200

Reserve COVID-19

863

721

1.584

0

1.584

0

1.584

0

1.584

0

1.584

Reserve Beschut werk

187

0

187

0

187

0

187

0

187

0

187

Reserve Wet inburgering

80

0

80

0

80

0

80

0

80

0

80

Reserve project gemeentehuis

0

-1.166

-1.166

386

-780

780

0

0

0

0

0

Totaal bestemmingsreserves

13.610

-332

13.280

811

14.091

1.263

15.354

600

15.954

600

16.553

Totaal reserves

25.101

252

25.354

811

26.165

1.263

27.428

600

28.028

600

28.627

25.101

25.354

26.165

27.428

28.028

28.627

Tabel: Voorzieningen

Omschrijving Reserve (bedragen x € 1.000)

1-1-2022

+/-

1-1-2023

+/-

1-1-2024

+/-

1-1-2025

+/-

1-1-2026

+/-

31-12-2026

Voorzieningen

Voorziening frictiekosten en casco

130

0

130

0

130

0

130

0

130

0

130

Voorziening wachtgeld ambtenaren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening pensioen en wachtgeld bestuur

1.522

240

1.762

0

1.762

0

1.762

0

1.762

0

1.762

Totaal

1.652

240

1.892

0

1.892

0

1.892

0

1.892

0

1.892

Voorzieningen middelen derden

Voorziening onderhoud riolering

2.036

119

2.154

5

2.159

5

2.165

5

2.170

5

2.175

Voorziening afkoopsom onderhoud graven

2.006

-215

1.792

-215

1.577

-215

1.363

-215

1.148

-215

934

Voorziening ruimen graven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening onderhoud grafrechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening SBO Gebouwen

784

743

1.527

758

2.284

758

3.042

758

3.799

758

4.557

Totaal

4.826

647

5.473

548

6.021

548

6.569

548

7.117

548

7.665

Totaal Voorzieningen

6.477

887

7.365

548

7.913

548

8.461

548

9.009

548

9.557

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03