Paragrafen

A. Lokale Heffingen

In de paragraaf lokale heffingen gaan we in op de ontwikkelingen van de verschillende belastingen en heffingen en de consequenties voor onze inwoners. Daarbij besteden we aandacht aan de totstandkoming van de tarieven en de beleidskeuzes die daaraan ten grondslag liggen. Verder geven we inzicht in de kostendekking van een heffing.

Voor de lokale heffingen zijn de uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in de kadernota 2023 leidend. Uitgangspunt is o.a. dat lokale belastingen en heffingen voor de inwoner niet meer stijgen dan de jaarlijkse inflatie. In de kadernota 2023 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 3%.

De paragraaf lokale heffingen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • wettelijke bepalingen
  • geraamde opbrengsten uit lokale heffingen
  • ontwikkeling lokale lastendruk
  • voorstel tariefaanpassingen (kostendekking heffingen)
  • kwijtscheldingsbeleid
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03